Nasjonalt kommunesamarbeid for 110 sentralene IKS

110-sentralene

Drift av 110-sentralene er i Norge et kommunalt ansvar. Sentral tilsynsmyndighet kan pålegge en kommune å etablere en nødalarmeringssentral for mottak av meldinger om branner og andre ulykker innen en fastsatt region. De kommunene som omfattes av den fastsatte regionen, plikter å knytte seg til nødalarmeringssentralen og, med grunnlag i avtale, bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift.

Nasjonalt kommunesamarbeid

Kommunene som leverer 110-tjenesten har stiftet et interkommunalt selskap (IKS) som skal ivareta kommunenes behov for felles anskaffelse av nytt verktøy for oppdragshåndtering og ny teknisk løsning for 110 sentralene. Selskapet er eier og forvalter av de nye felles systemene, og gjennom dette avtalepart for de ulike leverandørene av programvare, utstyr og tjenester.

Nytt verktøy for oppdragshåndtering

Anskaffelsen av nytt verktøy for oppdragshåndtering skal bidra til å gi 110-operatørene et fremtidsrettet, brukervennlig og tilpasset støtteverktøy for håndtering av alle sentralens lovpålagte oppgaver, samt bidra til å sikre en rask håndtering av hendelser med høy kvalitet.

Styre og representantskap

Styret for Nasjonalt kommunesamarbeid for 110 sentralene IKS har 6 medlemmer med styreleder, nestleder og 4 styremedlemmer. Alle har personlig vara. Styrets leder er Per Gunnar Pedersen.

Representantskapet har tolv representanter. Leder: Brannsjef i Oslo, Jon Myroldhaug.

NKS110 logo

Profilmateriell

NKS110 logo og profilmateriell for nedlasting

>> LES MER

Mer om Nødnett

Nødnett er et digitalt sambandsnett for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre aktører med nød- og beredskapsansvar. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) eier, drifter og forvalter Nødnett på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.

Brannstatistikk

Brannstatistikk.no er en nasjonal oversikt over alle brannvesenets utrykninger. Her kan du søke, visualisere og sammenligne statistikk over alle utrykninger og andre typer oppdrag brann- og redningstjenesten har.