NKS110 inngår kontrakt med danske Alcensoft A/S for levering av alarmhåndteringsverktøy

Representantskapet i NKS110 vedtok 27. juni at det inngås kontrakt med danske Alcensoft A/S om levering av nytt alarmhåndteringsverktøy (AHV).

110 Oslo

– Nytt, felles verktøy for alarmhåndtering vil gjøre landets 110-sentraler mer robuste samtidig som informasjonssikkerheten økes, uttaler styreleder Per Gunnar Pedersen.

Flere av 110-sentralene har meldt om behov for nytt AHV. NKS110 har derfor gjennomført en anbudskonkurranse om ny, felles løsning for alle110-sentralene. Representantskapet vedtok 27. juni at det inngås kontrakt med vinner av konkurransen, danske Alcensoft A/S.

Kontrakt med leverandør ble signert 2.juli, og det vil bli et oppstartsmøte med leverandøren tidlig i august. NKS110 vil sammen med 110-sentralene og leverandøren utarbeide prosjekt- og fremdriftsplan for prosjektet. Det er forventet en prosjektperiode på 12-18 måneder.


Rimeligere løsning
Kostnaden for nytt AHV ligger betydelig under budsjettert kostnad i økonomiplan 2024-2027. Det var avsatt 62,5 millioner kroner for kjøp og tilpasning av ny programvare, mens inngått avtale gir en kostnad på 18 millioner kroner. Årlig vedlikehold av programvaren blir også rimeligere enn dagens løsning. Nytt AHV skal benytte samme tekniske infrastruktur som nytt oppdragshåndteringsverktøy (OHV), noe som vil gi vesentlige besparelser på linjer, lisenser og hardware som benyttes av dagens lokale alarmmottaksløsninger.


Moderne og sikker løsning
Brannvesen og 110-sentralene har lagret mye informasjon i sine eksisterende datasystemer som er viktig for brannvesenets oppdragsløsning. Med ny sentralisert løsning for OHV og AHV ivaretas kravene i Sikkerhetsloven og Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) råd for IKT sikkerhet.

Innføring av nytt AHV er også en vesentlig modernisering i forhold til dagens løsning, og nytt AHV vil gjøre 110-sentralene og kommunene i stand til å utvikle tjenesten i årene som kommer. Nytt AHV sikrer at 110-sentralene kan motta alarmer fra moderne alarmløsninger med video, tale og ny sensorteknologi/IoT

Noen av gevinstene med nytt AHV vil være:

  • Vesentlig styrking av kapasitet og håndteringsevne
  • Moderne system som også støtter moderne sensorteknologi med video og tale
  • Fullverdig integrasjon med OHV, som gir effektiv hendelseshåndtering
  • Effektiv og fremtidsrettet kundehåndtering for 110 sentralene og brannvesen
  • Samme driftskonsept som for OHV
  • Mulighet for å motta helse- og bygg-tekniske alarmer
  • Oppfyller krav til GDPR


Nye samarbeidsmuligheter
Med nytt OHV vil 110-sentralene være tilknyttet samme sentraliserte system. Det gir nye samarbeidsmuligheter og sentralene kan overta hverandres oppgaver i gitte situasjoner. AHV vil på samme måte understøtte funksjonene for samhandling og samarbeid og gi 110-sentralene bedre kapasitet og håndteringsevne ved større hendelser og kriser.