Telt ved et lite vann, sommer i norge

Info fra NKS110 IKS

Vi går mot sommer og ferie – og alle som jobber i OHV- og TIF110-prosjektetene kan ta en velfortjent ferie frem til august. Det vil være noe aktivitet gjennom ferien, men dette vil være veldig begrenset.

Dessverre fikk vi nok en forsinkelse i OHV-prosjektet. Denne gangen på grunn av utfordringer med installasjonen av ArcGIS-løsningen (Kart) i testmiljøet. Problemene med installasjonen gjør at vi må forvente en forsinkelse på minst 12-14 uker, og alle aktiviteter må re-planlegges. Det vil komme en oppdatert prosjektplan i august.

Det er stor aktivitet i selskapet og arbeidet med å lage forvaltning og økonomiplan for selskapet er i rute. Det siste året har vi også jobbet med å få på plass selskapets forretningsstrategi (Strategiplan), og arbeidet med dette er nå i sluttfasen.

Budsjettet for 2014 er ikke formelt behandlet ennå, men utkast til budsjett 2024 er klart, og er sendt ut til 110 sentralene eierkommunene/selskapene, ettersom de trenger dette så tidlig som mulig i sine budsjettprosesser. Budsjett for 2024 og økonomiplan for 2025-2027 skal behandles i representantskapet 18. september.

Selskapet eier og forvalter samfunnskritiske løsninger, og etterlever NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Ett av tiltakene/kravene som må på plass er ledelsessystem for informasjonssikkerhet. Dette er et omfattende og krevende arbeid, og selskapet har en ambisjon om å bli sertifisert i henhold til ISO 27001. Et annet tiltak som skal på plass, er aktiv overvåkning av hele IKT-plattformen. Dette for å proaktivt kunne oppdage ulike trusler mot plattformen og iverksette nødvendig tiltak. Det blir anskaffet en egen leverandør for denne tjenesten.

Styret hadde to-dagers styresamling i mai. På samlingen fikk styret god innsikt i arbeidet med forvaltnings- og økonomiplan, samt status i arbeidet med strategiprosessen. Organisering av selskapet og oppgaver som selskapet har – og kommer til å få fremover – var et annet tema. Organisering av selskapet er viktig både på kort sikt for å løse pågående aktiviteter, men aller mest fremover for å sikre at selskapet har riktig kompetanse og kapasitet til å løse oppgavene som kommer. Spesielt vil det fremover være svært viktig å bli bedre innenfor informasjon og kommunikasjon, men også styrke kompetansen innenfor sikkerhet og kvalitetsarbeid.

På styremøte 27. juni ble det vedtatt å tilby Robin Åsheim og Christen Bentzen faste stillinger i NKS110. Dette begrunnes med viktigheten av å sikre den kompetanse de har, og sørge for at selskapet er i stand til å løse de forvaltningsoppgavene vi har gjennom OHV og TIF110. Begge har prosjektlederansvaret for henholdsvis OHV-prosjektet og TIF110-prosjektet for NKS110. Robin Åsheim vil få forvaltningsansvaret for NKS110 sine programvareløsninger og Christen Bentzen vil få forvaltningsansvaret for teknisk infrastruktur (TIF110).

Styret har engasjert Christian Winther Farstad for å bistå selskapet med å lage en organisasjonsplan, og se på alternative løsninger for hvordan selskapets organisasjon kan utvikles. Christian Winther Farstad er førsteamanuensis ved institutt for ledelse og organisasjon på Kristiania. Han har doktorgrad i organisasjonspsykologi og ledelse.

NKS110 har gjennomført anskaffelse av prosjektleder for ny kommunikasjonsløsning (erstatning for ICCS) for å være klar til å ta fatt på oppgaven med anskaffelse av ny kommunikasjonsløsning. Ny prosjektleder vil starte opp arbeidet nå i høst. Ny kommunikasjonsløsning må være på plass innen utgangen av 2026. Dette er sammenfallende med tidspunktet da kontrakten med Frequentis utløper.

Anskaffelsen av AHV går etter planen og tilbudsfrist er 18. september. Det vil foregå evaluering og forhandlinger utover høsten, og vi forventer at beslutningssaken om inngåelse av kontrakt kan behandles i styret og representantskapet i februar/mars 2024.

Selskapet skal etablere en avtalestruktur med ulike leverandører. Avtalene må ha sammenfallende krav og forventninger gjennom hele kjeden. Det arbeides med ny driftsavtale med BDO, og det vil med grunnlag i denne etableres tredjelinje supportavtale med Atea for drift. Det vil også bli etablert driftsavtale/SLA mellom NKS110 og 110-sentralene.

Etter ferien vil vi ha stort fokus på å få på plass ny prosjekt- og fremdriftsplan, og vil sende ut ny plan og informasjon så snart dette er klart.

 

Vi ønsker alle en riktig god sommer!